خدمات مالی و حسابداری
خدمات مالی و حسابداری
نرم افزار رافع 7
شرکت حسابداری
 
 
 
اظهارنامه 1393
 
 
بخشنامه جدید موارد مشمول حسابرسی
 
همراه ما در تلگرام باشید
 
 
خدمات مالی و حسابداری
 
نرم افزار دیسکت تامین اجتماعی
 
 
سازمان امورمالیاتی کشور
 
سازمان حسابرسی
 
سازمان بورس و اوراق بهادار
 
مجلس شورای اسلامی
 
انجمن حسابداری ایران
 
جامعه حسابداران رسمی
 

نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟

عالی
خوب
متوسط
بد
 
 
 
 
درخواست اعزام حسابدار
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1394

نویسنده: admin | تاریخ: 19 بهمن 1393 | بازدیدها: 2299

نظر دهید
نرخ مالیات بر ارزش افزوده 
طبق اخباری که در 7 آذرماه 1393 منتشر شد دولت خبر داد نرخ مالیات بر رازش افزوده افزایش نمیابد اما با ارائه لایحه بودجه 1394 در 16 آذرماه خلاف این مطلب بیان شد و در تبصره 9 بند ط لایحه بودجه آمده که یک درصد به نرخ ارزش افزوده اضافه می شود و یک درصد هم به عنوان مالیات سلامت اضافه می شود و بنابراین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1394 به 10% افزایش خواهد یافت.
متن کامل بند ط در زیر آمده است.
 
 ط - در ﺳﺎل 1394 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه 2  ﺑﻨﺪ " اﻟﻒ "  ماده 117 ﻗﺎﻧﻮن برنامه ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ایران ، ﻳـﻚ واﺣﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ اﺿﺎﻓﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ردیف درآمدی 110512 می شود. (ﺻﺪ درﺻـﺪ 100% ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﻃریق ردیف 109 - 530000 صرفا در اﺧﺘﻴﺎر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺮار می گیرد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ درﻣـﺎن اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻛﻦ در روﺳـﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎي داراي بیست ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺸﺎﻳﺮي در خدمات حسابداریﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع)، اﻗﺪام و ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺑﻴﻤﺎرﺳـتان ها ﻣﺮاﻛﺰ و ﺧﺎنه های ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ شرکت حسابداری، ﻣﺼـﺎرف ﻫﻴـﺄت اﻣﻨـﺎي ارزي و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻄﺢ ﺑﻴﻤـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺧﺎرج از روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺎﻻي بیست هزار نفر ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

موضوع: شرکت حسابداری

 

قانون هشتاد-بیست(80-20)

نویسنده: admin | تاریخ: 11 بهمن 1393 | بازدیدها: 1560

نظر دهید
 قانون 80/20
مدت زیادی است که قانون پارتو(قانون هشتاد/بیست) مانند مانعی نامنظم با سروصدای زیادی وارد عرصه اقتصاد شده و قانونی تجربی است که هیچ کس نمی تواند آن را توضیح دهد.
جوزف استیندل

قانون هشتاد/بیست(80/20) بیانگر این است که تعداد محدودی از علت ها ورودی یا تلاش ها معمولا به اکثریت نتایج، خروجی ها و دستاوردها منجر می شود. این در لغت به این معناست که مثلا هشتاد درصد از آنچه در شغل خود به آن می رسید، از بیست درصد زمان صرف شده ناشی می شود. بنابراین برای همه اهداف عملی چهار پنجم تلاش بخش قابل توجهی از آن تا حد زیادی نامربوط است. این بر خلاف آن چیزی است که افراد انتظار دارند. بنابراین قانون هشتاد/ بیست بیانگر این است که بین علت ها و معلول ها ورودی ها و خروجی ها و تلاش ها و دستاوردها نوعی عدم توازن دورن بافته وجود دارد.
بسیاری از نمونه های قانون هشتاد/بیست در تجارت مصداق دارد. بیست درصد از محصولات و نیز بیست درصد از مشتریان معمولا نتیجه هشتاد درصد از ارزش فروش ریالی است. معمولا بیست درصد از محصولات یا مشتریان پاسخگوی حدود هشتاد درصد از منافع یک سازمان است.در جامعه بیست درصد از مجرمین مسبب هشتاد درصد جرایم هستند. بیست درصد از رانندگان مسبب هشتاد درصد تصادفات هستند. بیست درصد از کسانی که ازدواج می کنند هشتاد درصد از آمار طلاق را تشکیل می دهند. بیست درصد از کودکان به هشتاد درصد از شرایط آموزشی دسترسی دارند.
الگوی نهفته در قانون هشتاد/بیست در سال 1890 توسط یک اقتصاددان ایتالیایی به نام ویلفردو پارتو کشف شد. ازآن زمان تا کنون یافته های او نام های بسیاری به خود گرفته است از جمله قانون پارتو.
بنابراین ویلفردو پارتو چه چیزی را کشف کرد؟ او در انگلستان در قرن نوزدهم مشغول بررسی الگوهای ثروت و درآمد بود. وی دریافت که بیشتر درآمد و ثروت در نمونه های او نصیب اقلیت مردم می شود. شاید این چیز عجیبی نبود اما او دو حقیقت دیگر را که از نظر او مهم بودند نیر دریافت. یکی رابطه ریاضی و پایدار میان نسبت افراد(به عنوان درصد کل جمعیت) و میزان درآمد یا ثروت متعلق به این گروه بودند.
یافته های دیگر پارتو که او را واقعا هیجان زده کرد این بود که هربار او به اطلاعات مربوط به دوره های مختلف زمانی یا کشورهای مختلف نگاه می کرد این الگوی عدم توازن پیاپی تکرار میشد، چه برای انگلستان سال ها پیش چه در مورد اطلاعات مربوط به کشورهای دیگر در زمان خود و یا پیش تر وی دریافت که بازهم همان الگو با دقت ریاضی تکرار میشود.

موضوع: شرکت حسابداری

 

شرکت حسابداری و آینده آن

نویسنده: admin | تاریخ: 20 اردیبهشت 1393 | بازدیدها: 2299

اگر شما یک نتیجه متفاوت می خواهید، باید اول تصمیماتی متفاوت بگیرید و بعد اقدامات متفاوتی انجام دهید.خدمات حسابرسی نوعی، یک تجارت قابل اطمینان ( اما با عملکردی ضعیف) است. مشتری ها صادق هستند ، در آمد اساسا برگردنده و زیاد است و دولت کسی است که تعیین می کند شما چه کاری باید برای مشتری ها انجام دهید. اگرچه قابل اطمینان است، اما این نوع از تجارت ...

موضوع: شرکت حسابداری

 

16 راه برای کاهش مالیات

نویسنده: admin | تاریخ: 15 اردیبهشت 1393 | بازدیدها: 5907

مطالب پیش رو باید پیشنهاداتی را برای نگرانی های شما ارائه کنند. نباید به عنوان توصیه مالیاتی استنتاج شود. اگر باور دارید که هر کدام از این استراتژی ها می تواند برای موقعیت شما مناسب باشد، از حسابدار مالیاتی خود یا برنامه ریز مالی خود توصیه بخواهید.
 
پرداختی برنامه پس انداز
1. پرداختی به برنامه صرفه جویی بازنشستگی کارفرما را بررسی کنید. سطح  پرداختی ماکسیمم در سال 2006 برای برنامه های 401(k) و 403(b)  افزایش پیدا کرده است. ماکسیمم برای سال 2006 ، 15000 دلار است. ...
بقیه در ادامه مطلب

موضوع: شرکت حسابداری