پرداخت موبایل
فیلم آموزش حسابداری
فیلم آموزش حسابداری
آموزش حسابداری
آموزش حسابداری
بخشنامه حسابرسی
آموزش حسابداری
 
 
 
 
 
 
در اینستاگرام همراه ما باشید
 
 
خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی

خرید پستی
 
 
پروژه حسابداری
 
بخشنامه جدید موارد مشمول حسابرسی
 
خدمات مالی و حسابداری
 
 
 
 

مسئولیت در مقابل خلاقیت

مسئولیت در مقابل خلاقیت
از حسابداران حرفه ای در طول زندگی کاری شان خواسته می شود تا  تصمیمات مهمی را که جنبه اخلاقی یا غیر اخلاقی داشته، اتخاذ کنند.  اخلاق حسابداری یک جنبه از کار حسابداری است. در آخرین دهه شاهد افزایش بهره در اخلاق حسابداری که صورتهای مالی باید برای آمدن به گزارش توصيفي در آن تنظیم می شود، هستیم و حسابداری حرفه ای که از این دست شرایط را شامل می شود. این گزارش باید شامل هر گونه اطلاعات در مورد عوامل موثر بر رفتار اخلاقی مربوطه را در نظر گرفته باشد. پژوهش حاضر نشان می دهد که اخلاق در حسابداری چیست هدف کد ملی اخلاقی حسابداران حرفه ای رومانی چه حسابداری خلاق و رفتار اخلاقی است که بنابه شخص حسابدار, دلایل استفاده از حسابداری خلاق و نیز شیوه های اصلی آن هستند.

1. مقدمه
اخلاقیات شامل تمام قواعد و رفتار مشترکی است که در یک جامعه خاص براساس تمایز بین خوب و بد به اجرا در می آید. اخلاق شامل تمام اصول و معیار های هنجاری در سطح جهان (که اغلب جزمی) است ،  و براساس تمایز بین  خوب و بد (واندربرگر ، 1993، صفحه چهاردهم). اخلاق حرفه ای به عنوان یک علم به رسمیت شناخته شده است که متخصصان را در جلسه، تعهدات و حقوق مربوط به فعالیت حرفه ای شان را مورد  مطالعه قرار می دهد. اخلاق حرفه ای بصورت منتقدانه و  بازتابی، نظم و انضباط است. فصل مشترک میان فلسفه اخلاق با اخلاق خاص از دسته بندی های مختلف مشاغل است. موضوع مرکزی مقدمه اخلاق در مشاغل, در حال حاضر قوانین است زیرا قانون معمولا پس از وقوع تخلف اعمال می شود. مرز و شیوه های اخلاقی به عمل پیشگیری، معتقد بودند(اراکسینن , 1998ص671-672). وکا پاچیولی «پدرعلم حسابداری":به اخلاق حسابداری در او اولین کتاب خود با عنوان proportionalita Summa de arithmetica, geometria, proportioni, etکه در سال 1494  منتشر شد، اشاره نمود.  
استانداردهای اخلاقی از آن پس از طریق دولت، سازمان های حرفه ای و شرکت های مستقل توسعه یافت.
این گروه های مختلف به جهت دهی حسابداران جهت دنبال نمودن کدهای اخلاقی متعدد حین انجام وظایف خود در محیط کار حرفه ای پرداختند. حسابداران می بایست کدهای اخلاقی را که حرفه ای ها تعیین نموده اند را دنبال نمایند.
حسابداری خلاق فراهم کنند یک چالش دشوار در حرفه حسابداری است. این یک مشکل بین المللی است که سیاست های حسابداری بر اساس سنت انگلیسی-آمریکایی و انجام معاملات بدل به  مشکلی خاص برای سنت قاره اروپاست.
در زمینه حسابداری خلاق، برای مدیران تنوع انگیزشی وجود دارد. حسابدارانی که چالش های اخلاقی را پذیرفته و  می بایست نسبت به سوء استفاده در انتخاب شیوه های حسابداری و دست زدن به معاملات آگاهی یابند.

2. کد ملی اخلاق برای حسابداران حرفه ای در کشور رومانی
کد ملی اخلاق برای حسابداران حرفه ای در کشور رومانی به این منظور برقرار شد تا قوانین برای حسابداران حرفه ای و فرموله نمودن اصول پایه ای که توسط حسابداران حرفه ای دنبال می شود تا به اهدافشان نایل آیند.
حسابداران و نهادها در بخش های مختلف اقتصاد ملی رومانی به عنوان عامل آزاد و یا به عنوان کارکنان; هدف اساسی کد شدند، اما همیشه باید مورد احترام قرار گیرند.
کد ملی اخلاق حرفه ای حسابداران در رومانی به سه بخش تقسیم شده است: قسمت نخست شامل  برقرار مبانی اخلاق حرفه ای برای حسابداران و فراهم نمودن چارچوب مفهومی برای استفاده از این اصول و چارچوب مفهومی زمینه هدایت این مبانی اخلاقی را فراهم می کند.حسابداران حرفه ای لازم است تا این چارچوب مفهومی را اجرا نموده تا تهدیدها را شناسایی نموده و  به پیروی از اصول اساسی در ارزیابی خود برای از بین بردن یا کاهش -در حد سطح قابل قبول- این  خطرات اقدام نمایند. بخش دوم و سوم نشان می دهد که چگونه می توان از یک چارچوب مفهومی در شرایط خاص استفاده نمود.
آنها با ارائه نمونه هایی از پادمان که ممکن است جهت شناسایی تهدیدها، فایق آمدن بر  اصول اساسی همچنین  فراهم نمودن نمونه هایی از شرایط که در آن پادمان دیده نشده اند، موجب اجتناب از بروز روابط تهدیدزا خواهد شد.بخش دوم، به حسابداران حرفه ای مستقل می پردازد.بخش سوم به حسابداران شاغل می پردازد.حسابداری حرفه ای مستقل - در بخش سوم- نیز ممکن است به  راهنمایی هایی در شرایط خاص خود نیاز پیدا کنند.
شناسایی کد در حرفه حسابداری بدین منظور ایجاد شد تا بالاترین استانداردهای حرفه ای سازی برای دستیابی به بالاترین سطح عملکرد و جلب رضایت عمومی صورت گیرد. نایل آمدن به اهداف مذکور نیازمند ایجاد چار عامل اساسی زیر است:
-اعتبار: لازم است تا در سراسر جامعه در زمینه اطلاعات و سیستم اطلاعاتی اعتبار سازی فراهم گردد.
-حرفه ای سازی: برای مشتریان ، کارمندان و سایر همکاران که بصورت واضح در حرفه حسابداری شناسایی شوند.
-کیفیت خدمات: لازم است تا این اطمینان حاصل شود  که همه خدماتی که از  سوی حسابدار حرفه ای توسط بالاترین استانداردها عملکردی برخوردار باشد.
-اعتماد به نفس: کاربرانی که از خدمات حسابداری  حرفه ای بهره می برند، میبایست این اعتماد را احساس کنند که در یک چارچوب حاکم بر اخلاقیات حسابداری در پس این خدمات وجود دارد.
اصول اساسی که  حسابداران حرفه ای ممکن است در آن شرایط بروز تهدیدها در قبال اصول پایه را رویت کنند.
اینکه بخواهیم از هر وضعیت تهدید آمیز تعریف و یا ملاک سنجشی ارایه نماییم بسیار دشوار است.علاوه بر این، ماهیت وظایف و تکالیف می تواند متفاوت باشد ، بنابراین تهدیدهای مختلفی وجود دارد  که نیاز به استفاده از دیگر اقدامات حفاظتی را ممکن می سازد.
کد ها ارائه دهنده یک چارچوب کلی هستندکه می تواند به حسابداران حرفه ای کمک کنند تا با شناسایی، ارزیابی و غلبه بر این تهدیدات با توجه به اصول اساسی عمل نمایند. اگر تهدیدات شناسایی شده ناچیز باشند، یک حسابدار حرفه ای می بایست ،با ایجاد حاشیه امنیت برای از بین بردن و یا به سطح قابل قبول کاهش دادن
خطرها اقدام نماید.

حسابدار حرفه ای باید به اصول زیر احترام بگذارند:
(الف) یکپارچگی: حسابدار حرفه ای باید راست و صادقانه در همه روابط حرفه ای و کسب و کار رفتار نماید.
(ب) بی طرفی:یک حسابدار حرفه ای باید در قضاوت های حرفه ای یا کسب و کار بیطرف باشد و نباید اسیر تعصب، سردرگمی ،تضاد و نفوذ ناخواسته شود.
(ج) صلاحیت و احتیاط حرفه ای: یک حسابدار حرفه ای وظیفه دارد تا با دانش و مهارت لازم این اطمینان را در  مشتری یا کارفرمادر جریان خدمات حرفه ای ایجاد نموده و  مبتنی بر آخرین تحولات عمل نماید.حسابدار حرفه ای باید با احتیاط و مطابق با استانداردهای عملی فنی و حرفه ای در ارائه خدمات حرفه ای رفتار نماید.
(د) حریم خصوصی: حسابدار حرفه ای باید به محرمانه بودن اطلاعات از ارتباط حرفه ای و یا کسب و کار احترام نهاده و نباید چنین اطلاعاتی را نزد هر شخص ثالث بدون مجوز خاص افشا نماید. اطلاعات محرمانه به دست آمده از روابط حرفه ای یا کسب و کار  نمی بایست مورد استفاده منافع شخصی یک حسابدار حرفه ای یا شخص سومی قرار گیرد.  
(ه) رفتار حرفه ای: حسابدار حرفه ای باید مطابق با قوانین و مقررات مربوطه رفتار نماید و باید از هر اقدامی که می تواند به بی اعتبار کردن حرفه ای وی منجر شود اجتناب نماید.
(ج) رعایت استانداردهای فنی و حرفه ای: یک حسابدار حرفه ای می بایست  وظایف حرفه ای خود را مطابق با شرایط فنی و شغلی انجام دهد. حسابداران حرفه ای موظف به انجام کارها بر اساس مهارت و دستورالعمل های مربوطه هستند بطوری که مشتری و یا کارفرما به استقلال و صداقت حسابدار اعتقاد یابد. علاوه بر این، آنها باید مطابق با استانداردهای فنی و حرفه ای صادر شده مانند: IFAC, IASB, CECCAR, CAFR و قوانین مربوطه رفتار کنند.

3. اخلاق حسابداران و حسابداری خلاقانه
حسابداران با استفاده از دانش خود توانایی دستکاری گزارش های آماری و ارقام را در حساب کسب و کار دارند.  اصطلاح حسابداری خلاق به طور گسترده ای برای توصیف تکنیک های مورد قبول حسابداری که اجازه مشارکت در گزارش و نتایج مالی را به حسابداران می دهد به تصویر می کشد.  حسابداری خلاق به عنوان مترادف حسابداری فریبنده به رسمیت شناخته شده است. چشم اندازی که مهندسی حسابداری را شامل شده، اما پیچیده ترین موارد در این زمینه توسط ناصر  مطرح شد: 1)روندی که توسط آن، با توجه به وجود برخی از شکاف ها در قوانین، ارقام حسابداری دستکاری شده و با استفاده از این انعطاف پذیری مورد سوء استفاده قرار می دهند، شیوه های اندازه گیری و کاربری اطلاعات این اجازه را می دهد که مدیران تحول ایجاد کنند 2) روندی که معاملات به گونه ای اجازه می دهد تا از نتایج "ساختاری" در حسابداری مورد نظر تولید شود (ناصر سال 1993، ص. 59).
روش های حسابداری خلاق قابل توجه هستند چرا که  آنها به عنوان اصول حسابداری قابل قبول برای عموم باقی می مانند گرچه در بسیاری از موارد فریبنده باشند (متکالف  سال 1977، صص 188). هر شرکتی در  کشور بدنبال کسب سود خود است. هر مجموعه ای از حساب ها که منتشر شده است بر اساس کتاب هایی است که  به آرامی پخته شده و یا کاملاسرخ شده است... این فریب ها همه در طعم و مزه کاملا تاثیر مطلوب دارد و این مشروع است. این حسابداری خلاق است. (گریفیث، سال 1992، ص 1)
به عنوان IFRS 1 صورتهای مالی، گزارش دهی، برای مطرح کردن اطلاعات دقیق مالی، شرایط زیر بایددرنظر گرفته شود:
- مطابقت با مقررات IFRS.
- امکان خروج از IFRS, با توجه به شرط ضمن عقد اطلاعات صحیح به دست آمده.
- گزارش اطلاعات مازاد بمنظور ارایه تصویری کامل از معاملات و رویدادها.
به طور کلی نسبت به حسابداری خلاق ، رفتار مطلوبی صورت نگرفته-بعنوان یک تولید منفی- است.
طراحی شده برای تهیه صورتهای مالی به منظور پاسخگویی به نیاز مدیران با توجه به موقعیت مالی شرکت ها و عملکرد آنها. بنابراین،  صورتهای مالی اطلاعات نادرست از عملکرد شرکت ها ارائه داده اند (بالاسیو & پاپ، 2008، صص 935-940)
همسو با سنت ارسطویی، مل(2005،ص.97الی109) پیشنهاد شد تا رفتار فرد در حسابداری همچون سایر فعالیتهای انسانی، به موارد زیر بستگی دارد:
حساسیت های اخلاقی، که می تواند آنرا به چگونگی موضوع بعد اخلاقی وضعیت را تحت تاثیر قرار می دهد. انسان ها دارای ظرفیت خاص احساسی هستند که نیاز دیگر مردم را حس می کنند. در مواجهه با شرایط خاص ما احساساتی همچون: شفقت، همبستگی، همدلی را به یک دلیل برجسته از احساسات اخلاقی تجربه می کنند.  
در حسابداری، یکی یک عمل می تواند بعضی از مردم را تحت تاثیر منفی یا مساعدت قرار دهد. اما احساساتی همچون حرص و آز، خودکفایی و یا حتی از ترس وجود دارد  که می توانند قوی تر از آن مربوط به رفتار خوب و احساسات نیز باشند که منجر به نگرش تعالی گرایی، اخلاق که می تواند مورد پرسش باشد.
قضاوت اخلاقی یا ظرفیت قضاوت که جایگزین اخلاق  قابل قبول شد و در تعیین قصد و نیت موثر است. رفتار مطلوب براساس شور و مشورت و نهایتا اتخاذ تصمیم به انجام یک عمل منجر خواهد شد. در این شور و حکمت، عمل نقش حیاتی دارد. پرورش مطلوب ناشی از استدلال اخلاقی با لحاظ نمودن اصول و شرایط جهانی مربوط به هر وضعیت خواهد بود. علاوه بر این، برخی از دیگر فضائل مربوطه ، مانند بی طرفی، ذهن باز، بینش حسابداری و تدبیر می تواند به عنوان حکمت عملی یکپارچه باشد. درک انگیزه اخلاقی به عنوان تمایل به دوره عمل اخلاقی ، قرار دادن ارزش های اخلاقی بالاتر از سایر ارزش ها و پذیرفتن مسئولیت شخصی برای کسب نتایج اخلاقی است. انگیزه اخلاقی به عنوان تمایل به ایجاد  قضاوت اخلاقی مطلوب جایگزینی ارزش های اخلاقی نسبت به سایر ارزش ها و قبول مسئولیت برای رسیدن به نتایج اخلاقی است. انگیزه اخلاقی ایجاد فشار در راستای ایجاد قضاوت اخلاقی اما ایفای نقش مهم در انتخاب عملی مطلوب و انجام آن. حکمت عملی و انتقال فضایل اخلاقی و پرورش اخلاقی انگیزه دائمی برای اقدام مطلوب ایجاد می نماید.  
فضایل اخلاقی یا نگرش دائمی و قدرت داخلی برای رفتار اخلاقی در میان این فضیلت ها، ارتباط ویژه ای با انصاف در حسابداری ، صداقت، وفاداری، اعتماد، ارایه خدمات کالایی ، قدردانی و خیرخواهی دارند. شجاعت، پشتکار، شایستگی، سعی و کوشش، حرفه ای خواهد شد، تواضع و دیگر فضایل که کمک به ایجاد ساختاری داخلی خواهند نمود. حکمت عملی, همانطور که گفته شده است, ظرفیت برای درک معنی حق برای هر یک از فضیلت ها را فراهم می کند.
 بحث درخصوص حسابداری خلاق عمدتا درباره تاثیر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سهام متمرکز شده است. دلایلی برای مدیران شرکت هایی که حساب ها را دستکاری میکنند بدین شرح است (آمات  و همکاران،2009 ):
الف) محاسبه درآمد. شرکت ها به طور کلی ترجیح می دهند تا روند ثابت رشد سود را گزارش کنند و نه سود فرار یک سری از افت و خیزهای مالی شان را. این دست آورد با ایجاد مقررات بی ارزش، بدهی بالا و ارزش برابر دارایی در سال های خوب صورت می گیرد، بدین وسیله می توانند گزارش سود را بهبود بخشیده حتی در سال های بد است. مدافعان این رویکرد این استدلال را دارند که سنجش سرمایه گذاری در سال در دوره کوتاه مدت بر اساس بازده دست می آید. حتی در سال مالی خوب، برای اجتناب از بالا بردن انتظارات ، شرکت قادر به ارائه آنچه مورد نیاز است،نخواهد بود.
ب) به منظور محاسبه درآمد، سود دستکاری شده پیش بینی می گردد. فاکس  (1997) گزارش می دهد که چگونه سیاست های حسابداری در مایکروسافت طراحی شده اند، در قوانین طبیعی حسابداری برای مطابقت درآمد با پیش بینی سود صورت می گیرد. زمانی که مایکروسافت نرم افزار می فروشد، بخش عمده ای از سود برای سال های آینده درنظر گرفته می شود تا  هزینه های پشتیبانی مشتری و ارتقاء تامین گردد.این شیوه کاملا قابل احترام و بسیار محافظه کارانه است چراکه  سیاست های حسابداری بدان معنی است که درآمد آینده به آسان قابل پیش بینی هستند.
ج) مدیران شرکت ها ممکن است یک سیاست حسابداری تقویت درآمد اتخاذ کنند تا اخبار ناخوشایند را منحرف کنند.
د) حسابداری خلاق ممکن است به حفظ یا افزایش قیمت سهم کمک نماید. از این طریق که  سطح ظاهری وام گرفتن را  کاهش داده، شرکت را از قرار گرفتن در موقعیت خطر دور نگه داشته ، و روند ایجاد سود را بهبود بخشد. این عوامل به شرکت کمک می کنند تا سرمایه را افزایش داده و در تصاحب مناقصه ها و رقابت با سایر شرکت ها موفق عمل نماید.
ه) اگر مدیران شرکت ها درگیر " خرید و فروش داخلی" سهام در شرکت خود باشند، آنها با استفاده از حسابداری خلاق می توانند از انتشار اطلاعات را در  بازار به تاخیر انداخته و  فرصت بهره مندی از دانش داخلی را ایجاد نمایند.

4. شیوه های حسابداری خلاق
به منظور اینکه مشخص شود آیا سازمانی از یک یا چند شیوه حسابداری خلاق استفاده می نماید لازم است تا طبقه بندی هایی برمبنای شیوه های-کاربردی آن سازمان- انجام دهیم. بنابراین، طبق نظر رایبینو  و همکاران (2010، ص 14-12)، چنین طبقه بندی بر اساس درآمد، هزینه، دارایی و بدهی صورت می گیرد. این شیوه های خلاقانه در محاسبه سود و ضرر و جریان نقدینگی کاربرد دارند. به طور خاص، این طبقه بندی اشاره دارد به:

- تشخیص درآمد  پیش از موقع یا ساختگی
- سیاست های سرمایه گذاری تهاجمی و دوره های طولانی استهلاک;
- گزارش نادرست از دارایی ها و بدهی ها;
- تجلی خلاقیت در حساب سود و زیان;
- مسائل مربوط به گزارش جریان های نقدینگی.
الف) تشخیص درآمد زودرس به معنای شناسایی درآمد واقعی فروش در تاریخ پیش از آن که استفاده شود. این مورد به شرکت هایی که برای مدت طولانی کمیسیون دریافت می کنند. اما به شرط آنکه شناسایی آن زود صورت گیرد و  این شناخت شامل ثبت درآمدهای ساختگی است.
ب) سیاست ها در سرمایه گذاری تهاجمی و استهلاک طولانی مدت کاربرد دارند. بر خلاف شرکت هایی که بهبود نتایج خود را با افزایش درآمد، برخی از شرکت های نتیجه را با حداقل رساندن هزینه های افزایش می دهد. آنها هزینه های خود را به حداقل می رسانند، با استفاده از سرمایه تهاجمی هزینه ای که باید حساب سود و زیان نیز تاثیر گذارد برای مدت طولانی محاسبه می گردد. موارد وجود دارد که در آن هزینه ها سرمایه گذاری شده و آسانی قابل شناسایی نیستند و بنابراین، درخواست تجدید نظر بر اساس قضاوت حرفه ای توصیه می شود تا آیا سرمایه گذاری لازم بوده یا خیر. اینها مواردی مانند هزینه های توسعه نرم افزار، هزینه های تبلیغات و هزینه های توسعه. وقتی هزینه ای سرمایه گذاری شد، در طول دوره عمر مفید آن یک دارایی مستهلک محسوب می شود, بنابراین نتیجه تاثیر مثبت می پذیرد. همچنین، تمرین دیگر برای کاهش هزینه ها و افزایش نتیجه، گسترش دوره استهلاک هزینه ها برای هزینه هایی که قبلا سرمایه شده است.  
ج)  گزارش های ناموثق دارایی ها و بدهی ها. این مجموعه شامل دارایی های ثبت نشده اند، موجودی،استهلاک وام ها و سرمایه گذاری هاست. با پیشبینی درجه مجموعه مطالبات، کاهش عوامل هزینه ساز ممکن می گردد. همچنین این امکان وجود دارد که از دست دادن به تعویق افتاده است: در مورد سهام و یا سرمایه گذاری، شرکت ها ارزش خود را از قیمت پایین تر بازار کاهش نمی دهند. همچنین، این رده بندی شامل: کتمان سهم بدهی هاست.
د) تجلی خلاقیت در محاسبه سود و زیان شامل ارائه سطوح مختلف درآمد با تمرکز بیشتر بر طبقه بندی عناصر از طرز ثبت معاملات است. به عنوان مثال، شرکت ها می تواند مزایای فوق العاده ای در شاخه های "دیگر درآمد"  یا هزینه عملیاتی جاری- به عنوان فوق العاده - داشته باشند. نتیجه چنین شیوه هایی ظاهرا بالاتر از نتایج فعلی و بدون تحت تاثیر قرار دادن نتیجه کلی خواهد بود.
ه) مسائل مربوط به گزارش جریان نقدینگی. تقسیم جریان نقدینگی ناشی از تغییرات در مانده وجه نقد در سه مولفه: جریان نقدینگی یا مورد استفاده در فعالیت های سرمایه گذاری و تامین مالی است. با توجه به اهمیت جریان نقدینگی ناشی ازفعالیت های عملیاتی بالاتر از سطح خود است، توانایی شرکت برای تولید نتایج پایدار بالاتر است.

برای افزایش جریان نقدینگی، شرکت ها می توانند به عنوان یک مورد از سرمایه گذاری و یا تامین مالی بپردازند. به طور مشابه, مجموعه ای از سرمایه گذاری یا فعالیتهای تامین مالی ممکن است به عنوان یک آیتم در طبقه بندی درنظر گرفته شود. چنین اقداماتی نمی توانند بر مجموع تغييرات جریان های نقدینگی تاثیر بگذارند. برای مثال، شرکت هایی که بر نرم افزارها،  سرمایه گذاری می کنند با توسعه هزینه ها اقدام به گزارش پرداخت های مربوط با سرمایه نمایند. بنابراین شرکتی که سهم بیشتری در سرمایه گذاری دارد قادر به تولید  جریان نقدینگی بالاتری نسبت به شرکت هایی که تمام هزینه ها را صرف توسعه نرم افزار می کنند، است.

5. نتیجه گیری
حسابداری خلاقانه چالش نیرومندی را به حرفه حسابداری افزوده است.  حسابداران حرفه ای می بایست آموزش لازم که شامل دانش حسابداری عملی و دربرگیرنده  اخلاقیات است را کسب نمایند. این ارزش های اخلاقی ، در عمل حسابداری رعایت قوانین و مقررات خاص را نیز شامل می شود. روند رعایت اخلاقیات فرایندی است که  : تفاسیر انگیزشی و تئوری های اساسی را دربر می گیرد. بدین منظور، یک حسابدار حرفه ای می بایست بداند چرا برخی اقدامات مطلوب و دیگران اعمال نامطلوب هستند.

به منظور عملی نمودن این امر، ضروری است تا ارزش ها و فضیلت ها توسعه یابند. از آنجایی که ارزش ها یک محرک به شیوه ای خاص عمل و فضائل دائمی هستند گرايش به ترویج رفتار اخلاقی با هم، شخصیت را شکل می بخشد.
این اجازه می دهد تا حسابداران در برابر فشار منفی محیط مقاومت نمایند و مجاز به تصمیم گیری های اخلاقی شوند.
همچنین، دانستن قوانین به تنهایی نمی تواند برای هر  موقعیتی، راه حل ارایه نماید. آنها به ارائه دستورالعمل ها، اما به دلیل تفاوت شرایط، هرگز یک پاسخ جوابگو نخواهد بود.
بنابراین، ارزش ها و فضیلت ها با قوانین ترکیب شده و  بینش کافی برای قضاوت را به حسابداران عطا می کنند. آموزش کامل اخلاقیات میان ارزش های اخلاقی و فضایل اخلاقی در حسابداران  با قوانین قابل اجرا بر اساس گزارش توصيفي، ایجاد و مواجهه با موقعیت ها، پیوند ایجاد می نماید. این گزارش باید هر گونه اطلاعاتی شامل عوامل موثر بر رفتار اخلاقی مربوطه را پوشش دهد.
یک راه حل به منظور محدود کردن عمل حسابداری، تحمیل یک سیستم دایمی حسابداری است که  استانداردهای حسابداری را تقویت نماید.